Olympic Air - Αρχική

Όροι & Προϋποθέσεις online κρατήσεων για ασυνόδευτα παιδιά

Για το ταξίδι ασυνόδευτων ανήλικων με την Aegean Airlines S.A. (εφεξής AEGEAN) και/ή την Olympic Air (εφεξής Olympic Air) ισχύουν τα κάτωθι:

Δηλώνετε και εγγυάστε πλήρως:

  1. Ότι είστε η μητέρα/πατέρας/νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου που ταξιδεύει μόνο, όπως το όνομα και επώνυμο αυτού αναγράφονται στην κράτηση. Συμφωνείτε και δίνετε την πλήρη συγκατάθεσή και άδεια σας ώστε να ταξιδέψει το ανήλικο ασυνόδευτο.
  2. Ότι ο πατέρας/η μητέρα/νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου, ο οποίος δεν υποβάλει την αίτηση αυτή, γνωρίζει και συμφωνεί πλήρως με το ταξίδι του ανηλίκου ως ασυνόδευτου, δεσμεύεται δε ομοίως από το περιεχόμενο της παρούσας αίτησης και
  3. Ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην κράτηση είναι ακριβείς και αληθείς.

Επιπλέον, επιβεβαιώνετε ότι έχετε μεριμνήσει ώστε ο ανήλικος να συνοδεύεται κατά την αναχώρηση και κατά την άφιξή του από τα άτομα που έχουν υποδειχτεί για τον σκοπό αυτό, κατά την διαδικασία κράτησης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, ο συνοδός ενήλικας στον τόπο αναχώρησης οφείλει να παραμείνει στο αεροδρόμιο μέχρι την αναχώρηση της πτήσης, αφού παραδώσει προς επιβίβαση τον ανήλικο στον υπάλληλο της AEGEAN ή/και της Olympic Air. Αντίστοιχα, ο συνοδός ενήλικας στον τόπο άφιξης του ανηλίκου, υποχρεούται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτά πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης της πτήσης, για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες υποδοχής του ανήλικου.

Και τα δύο άτομα που έχουν υποδειχτεί ως συνοδοί κατά την αναχώρηση ή/και κατά την άφιξη του ασυνόδευτου ανήλικου, οφείλουν να φέρουν μαζί τους και να παρουσιάσουν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, οιοδήποτε έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία και αντίγραφο της δήλωσης της μητέρας/πατέρα/νόμιμου κηδεμόνα, όπως αυτή διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι το άτομο αυτό έχει υποδειχτεί ως συνοδός για τον ανήλικο.

Μόλις γίνει η κράτηση ή η αίτηση μέσω της ιστοσελίδας και δηλωθούν οι συνοδοί κατά την αναχώρηση και κατά την άφιξη, είναι αδύνατο να γίνει αλλαγή στους συνοδούς, ακόμα και αν η μητέρα/ο πατέρας/νόμιμος κηδεμόνας το αιτηθεί. Σε περίπτωση που οι συνοδοί που έχουν δηλωθεί, δεν εμφανιστούν στα αντίστοιχα σημεία για την αναχώρηση ή κατά την άφιξη, τότε εξουσιοδοτείτε την AEGEAN ή/και την Olympic Air ή/και οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο αερομεταφορέα να προχωρήσει σε οιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ανηλίκου, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και της επιστροφής του ανηλίκου στον τόπο αναχώρησης, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, ώστε να μεριμνήσετε για την ασφαλή παραλαβή του ανηλίκου.

Σε αυτή την περίπτωση συμφωνείτε ότι η AEGEAN ή/και η Olympic Air ή/και άλλος αερομεταφορέας, καθώς και το προσωπικό αυτών και οι προστηθέντες αυτών υπάλληλοι απαλλάσσονται για οιαδήποτε ζημία, κόστος ή έξοδα προέκυψαν σε σχέση με το ταξίδι του ανηλίκου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και ότι η ευθύνη του αερομεταφορέα περιορίζεται ως περιγράφεται στους γενικούς όρους μεταφοράς.

Κατανοείτε ότι η AEGEAN ή/και η Olympic Air δεν προσφέρει υπηρεσία μεταφοράς από/προς άλλες αεροπορικές εταιρείες, επομένως θα φροντίσετε για την παράδοση και την παραλαβή του ανηλίκου πριν και μετά από όλες τις πτήσεις της AEGEAN ή/και της Olympic Air.

Δηλώνετε και εγγυάσθε πλήρως ότι το ανήλικο φέρει όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο, θεώρηση, υγειονομικό πιστοποιητικό κ.λπ.) που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα αναχώρησης, στη χώρα προορισμού και σε όλες τις ενδιάμεσες χώρες, εάν υπάρχουν. Είναι αποκλειστική σας ευθύνη η επαλήθευση των απαιτήσεων και ταξιδιωτικών εγγράφων για την είσοδο αλλά και το ταξίδι προς την χώρα ή τις χώρες προορισμού, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες πρεσβείες ή προξενεία, καθώς και να ελέγξετε τις ημερομηνίες λήξης αυτών των εγγράφων και να τις ανανεώσετε εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Δηλώνετε και εγγυάστε πλήρως ότι το ανήλικο που ταξιδεύει μόνο του δεν θα χρειαστεί ειδικές υπηρεσίες, όπως η καθοδήγηση αυτού, η σίτιση και η χορήγηση ειδικών φαρμάκων, δεν πάσχει από κάποια αλλεργία και δεν ευρίσκεται σε οιαδήποτε ιατρική κατάσταση που δεν έχει ήδη κοινοποιηθεί στην AEGEAN ή/και στην Olympic Air. Σε περίπτωση που έχετε δώσει ειδικές οδηγίες, αναγνωρίζετε ότι η AEGEAN ή/και η Olympic Air θα καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για την εκτέλεση αυτών των οδηγιών, αλλά δεν φέρουν ευθύνη για την μη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών.

Αναγνωρίζετε, δηλώνετε και πλήρως εγγυάσθε ότι θα είστε διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία καθυστέρηση προς επικοινωνία στους παρεχόμενους από εσάς κατά την κράτηση αριθμούς τηλεφωνικής επικοινωνίας ή/και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενόσω ο ανήλικος βρίσκεται στη φροντίδα της AEGAN και/ή της Olympic Air.

Δηλώνετε και εγγυάστε πλήρως ότι έχετε τη συγκατάθεση αμφοτέρων των δηλούμενων από εσάς συνοδών κατά την αναχώρηση και άφιξη του ανηλίκου, προκειμένου να παραχωρήσετε τον αριθμό τηλεφώνου τους ή/και άλλα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, εάν χρειαστεί, με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, για όποια τυχόν επικοινωνία από τις εταιρείες κριθεί απαραίτητη για το ταξίδι του ανηλίκου.

Παρέχετε στην Aegean ή/και στην Olympic Air την αμετάκλητη εξουσιοδότηση σας για την παροχή κάθε απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης / πρώτης βοήθειας στον ανήλικο που ταξιδεύει μόνος του, εάν ο ανήλικος χρειασθεί άμεση ιατρική περίθαλψη.

Αναγνωρίζετε ότι η AEGEAN ή/και η Olympic Air δεν φέρουν καμία ευθύνη για τίποτα πολύτιμο που μεταφέρει ο ανήλικος, σε αντίθεση με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

Η Δήλωση Γονέα ή Συνοδού πρέπει να συμπληρωθεί κατά την παράδοση του ασυνόδευτου ανηλίκου στη φροντίδα μας στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Σας γνωστοποιούμε ότι αυτή η δήλωση περιέχει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το ασυνόδευτο ανήλικο καθώς και τις λεπτομέρειες ταξιδιού του και τις πληροφορίες γονέων ή κηδεμόνων ή συνοδών που παραδίδουν και παραλαμβάνουν το ανήλικο.

Για όλες τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.