Olympic Air - Αρχική

ΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για τις ανάγκες του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται κατά τις εξής έννοιες:

Αερομεταφορέας: Κάθε αερομεταφορέας, ο οποίος έχει αναλάβει την μεταφορά σας και/ή οποιαδήποτε υπηρεσία σχετιζόμενη με την αερομεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας ή τρίτων αερομεταφορέων, ο «κωδικός αερομεταφορέα» του ή/και των οποίων αναγράφεται στο εισιτήριο σας.

Κωδικός Αερομεταφορέα: Δύο ή τρεις χαρακτήρες ή γράμματα που προσδιορίζουν ειδικά κάθε αερομεταφορέα.

Εταιρεία / Εμείς ή οποιαδήποτε αναφορά σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο: Η OLYMPIC AIR.

Επιβάτης / Εσείς ή οποιαδήποτε αναφορά σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται ή σκοπεύει να ταξιδέψει με αεροσκάφος και του οποίου το όνομα αναγράφεται σε εισιτήριο ή οποιοδήποτε αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο του Αερομεταφορέα.

Εισιτήριο: Το έγγραφο που φέρει τον τίτλο «Εισιτήριο Μεταφοράς Επιβατών και Αποσκευών» ή το ηλεκτρονικό εισιτήριο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εγγράφου ενσωματώνεται σε αυτό, άμεσα ή κατά παραπομπή ή θεωρείται αναγκαίο παράρτημά του.

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο: Η απόδειξη δρομολογίου, που εκδίδεται από εμάς ή για λογαριασμό μας και το αποδεικτικό κράτησης ή, εφόσον εφαρμόζεται, κάποιο έγγραφο επιβίβασης.

Συνδυασμένο Εισιτήριο: Το εισιτήριο που εκδόθηκε στο όνομά σας και το οποίο μαζί με ένα άλλο εισιτήριο αποτελούν μία ενιαία σύμβαση μεταφοράς.

Απόκομμα : Το απόκομμα πτήσης, δηλαδή το τμήμα του εισιτηρίου με την ένδειξη «κατάλληλο για επιβίβαση» ή οποιαδήποτε παρεμφερή σήμανση ή εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό εισιτήριο, το ηλεκτρονικό κουπόνι ή οποιοδήποτε έγγραφο αξίας διατηρεί η Εταιρεία στην βάση δεδομένων της, όπου αναγράφονται οι τόποι μεταξύ των οποίων δικαιούστε να μεταφερθείτε βάσει συγκεκριμένης σύμβασης μεταφοράς.

Απόδειξη δρομολογίου: Το έγγραφο που εκδίδουμε μαζί με το ηλεκτρονικό εισιτήριο και όπου αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, τα στοιχεία της πτήσης και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Αποσκευές: Όλα τα προσωπικά αντικείμενα που μεταφέρετε μαζί σας κατά την διάρκεια του ταξιδιού, είτε πρόκειται για παραδοθείσες είτε για μη παραδοθείσες κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων αποσκευές. «Παραδοθείσες» είναι οι αποσκευές τις οποίες μας παραδώσατε και για τις οποίες εκδόθηκε το σχετικό αποδεικτικό παράδοσης κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και το ειδικό αποδεικτικό αναγνώρισης αποσκευής. «Μη παραδοθείσες» είναι όλες οι υπόλοιπες και ιδίως οι αποσκευές που παίρνετε μαζί σας στην καμπίνα επιβατών του αεροσκάφους.

Ενδιάμεση Στάση: Η τυχόν προγραμματισμένη στάση ανάμεσα στον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού σας.

Εγκεκριμένος Πράκτορας: Κάθε πράκτορας πώλησης εισιτηρίων, τον οποίο η Εταιρεία έχει ορίσει ως εκπρόσωπό της για την πώληση.

Ναύλοι: Οι ναύλοι, οι χρεώσεις ή/και οι σχετικοί όροι μεταφοράς της Εταιρείας, όπως έχουν δημοσιευθεί ή/και υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές.

Όροι Σύμβασης: Οι παρόντες όροι μεταφοράς ή οι όροι που εμπεριέχονται στο εισιτήριο ή στην απόδειξη δρομολογίου και οι οποίοι ενσωματώνουν ή ρητώς παραπέμπουν στους παρόντες όρους μεταφοράς.

Συνθήκη: Όπου δεν προσδιορίζεται ρητά κάτι άλλο, η Συνθήκη ( ή Σύμβαση) του Μόντρεαλ του 1999 περί της ενοποίησης κάποιων κανόνων για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές.

Ζημία: Θάνατος, σωματική βλάβη επιβάτη, ολική ή μερική απώλεια, κλοπή ή άλλου είδους ζημία που οφείλεται σε διενεργηθείσα από εμάς μεταφορά ή σε συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρείχαμε.

«Ανωτέρα Βία»: Τα απρόβλεπτα, ασυνήθιστα και πέρα από τον έλεγχο μας ή έλεγχό σας, κατά περίπτωση, γεγονότα και καταστάσεις, οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν, ούτε με επίδειξη άκρας επιμέλειας.

ΕΔΤ: Το Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα, κατά τα απαιτούμενα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ημέρες: Οι ημερολογιακές ημέρες και κάθε ημέρα της εβδομάδας. Σε περίπτωση κοινοποίησης ή γνωστοποίησης εγγράφων, δεν συνυπολογίζεται η ημέρα αποστολής. Για τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος του εισιτηρίου, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα έκδοσης ή η ημέρα έναρξης της πτήσης, κατά περίπτωση.

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Γενικά
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2.2., 2.4. και 2.5., οι παρόντες όροι μεταφοράς εφαρμόζονται μόνο στις πτήσεις εκείνες ή στα τμήματα πτήσεων, στο εισιτήριο των οποίων αναγράφεται η επωνυμία μας ή ο κωδικός αερομεταφορέα που μας αντιστοιχεί.

2.2 Εκτέλεση ναυλωμένων (charter) πτήσεων
Αν η αερομεταφορά εκτελείται βάσει ναυλοσυμφώνου , οι παρόντες όροι εφαρμόζονται μόνο εφόσον γίνεται ρητή αναφορά ή παραπομπή σε αυτούς από το ναυλοσύμφωνο ή το εισιτήριο.

2.3 Κοινή εκμετάλλευση πτήσεων ("Code Shares")Για ορισμένες υπηρεσίες μας έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους αερομεταφορείς, γνωστές με τον όρο "συμφωνίες κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων" ("Code Shares"). Σε μία τέτοια περίπτωση, ενδεχομένως ένας τρίτος αερομεταφορέας θα εκτελέσει την πτήση, ακόμη και αν έχετε κάνει κράτηση με την Εταιρεία μας ή /και αναγράφεται στο εισιτήριο σας η επωνυμία μας ή ο κωδικός αερομεταφορέα που μας αντιστοιχεί. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε σχετικά κατά την κράτηση.

2.4 Αναγκαστικό δίκαιο
Οι όροι του παρόντος δεν εφαρμόζονται κατά τον βαθμό που έρχονται σε αντίθεση με τους «Ναύλους» της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το εφαρμοστέο δίκαιο υπερισχύει και του παρόντος και των «Ναύλων» μας. Τυχόν ακυρότητα ενός εκ των όρων του παρόντος δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.

2.5 Κατίσχυση όρων αερομεταφοράς έναντι άλλων κανονισμών
Οι παρόντες όροι μεταφοράς κατισχύουν οποιουδήποτε άλλου κανονισμού ή ανακοίνωσης της Εταιρείας, εκτός αν ρητά εδώ αναφέρεται το αντίθετο.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

3.1 Γενικές Ρυθμίσεις
3.1.1 Μόνο ο κατονομαζόμενος στο εισιτήριο επιβάτης δικαιούται μεταφοράς από την Εταιρεία, ως εκ τούτου θα πρέπει να είστε έτοιμοι να επιδείξετε τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η ταυτότητα σας. Ο επιβάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκαιρη απόκτηση των εγγράφων αυτών.

3.1.2 Το εισιτήριο δεν είναι μεταβιβάσιμο

3.1.3(α) Κατά την επιλογή του εισιτηρίου, λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι ναύλοι επιβάλουν περιορισμούς στα δικαιώματα αλλαγής εισιτηρίου ή επιστροφής τους, ολικής ή μερικής. Ενημερωθείτε σχετικά κατά την κράτηση. Ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμο να εξασφαλίσετε επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, για την περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου σας.

3.1.3(β) Σε περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίου (ολικής ή μερικής), υπάρχει Χρέωση Ακύρωσης ανεξαρτήτως ημερομηνίας έκδοσής τους.

3.1.4 Το Εισιτήριο παραμένει πάντα στην κυριότητα του εκδότη αερομεταφορέα.

3.1.5 Δικαίωμα αερομεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο εισιτήριο. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσκομίσετε ένα έγκυρα εκδοθέν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Να φυλάσσετε το αποδεικτικό κράτησης. Στην περίπτωση του έγχαρτου εισιτηρίου, αυτό θα πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία κουπόνια: του Επιβάτη, της Πτήσης, τα μη χρησιμοποιούμενα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίζετε το αποδεικτικό της ταυτότητας σας έγγραφο. Εισιτήριο τροποποιημένο ή αλλοιωμένο καθοιονδήποτε τρόπο και εφόσον η αλλοίωση ή τροποποίηση δεν συντελέστηκε από εμάς ή εξουσιοδοτημένο πράκτορά μας, δεν θεωρείται έγκυρο.

3.1.6(α) Εισιτήριο που τυχόν χάθηκε ή καταστράφηκε, μερικά ή ολικά ή εισιτήριο που δεν περιέχει τα αναγκαία κουπόνια, θα αντικαθίσταται εν όλω ή εν μέρει, κατά τους κανόνες της Εταιρείας, με την έκδοση νέου εισιτηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται άμεσα και απτά η έκδοση έγκυρου εισιτηρίου, και ότι δεν έχει λήξει η ισχύς του εισιτηρίου. Ενδεχομένως σας χρεώσουμε με ένα εύλογο ποσό για την αντικατάσταση αυτή.

3.1.6 (β) Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1.6(α) , έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την ολική πληρωμή του νέου εισιτηρίου. Σε περίπτωση φαινόμενης απώλειας και εφόσον η ισχύς του εισιτηρίου δεν έχει λήξει, θα σας επιστρέψουμε ολόκληρο ή μέρος του ποσού αυτού, κατά τον χρόνο που προσκομίσετε το εισιτήριο, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο ισχύος του εισιτηρίου.

3.1.7 Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και ως εκ τούτου ο επιβάτης οφείλει να το φυλάσσει με επιμέλεια.

3.2 Διάρκεια ισχύος
Εκτός αν αντίθετη πρόβλεψη γίνεται σε άλλο σημείο των παρόντων όρων ή επιβάλλεται κάποιος περιορισμός εξαιτίας του ναύλου το εισιτήριο ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία εκδόσεως.

3.2.1 Εφόσον το πρώτο ταξίδι έλαβε χώρα εντός ενός έτους από την ημερομηνία εκδόσεως, το εισιτήριο ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία του πρώτου ταξιδίου σύμφωνα με το εισιτήριο.

3.2.2 Εάν, αφότου ξεκινήσατε το ταξίδι σας, λόγοι ασθένειας σας εμποδίζουν να ταξιδέψετε εντός του χρόνου ισχύος του εισιτηρίου, η ασθένεια αυτή πρέπει να πιστοποιηθεί με ιατρικό πιστοποιητικό. Ανάλογα με τους όρους που εφαρμόζονται στο ναύλο (βλ. ορισμούς) του εισιτηρίου σας, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να σας μεταφέρουμε στην πρώτη διαθέσιμη πτήση και στην ίδια κατηγορία υπηρεσιών, για την οποία καταβλήθηκε ο ναύλος.

3.3 Σειρά και χρήση αποκομμάτων
3.3.1 Το εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφόμενη σε αυτό διαδρομή, που περιλαμβάνει τον τόπο αναχωρήσεως, τον τόπο προορισμού και τυχόν ενδιάμεσες συμφωνηθείσες στάσεις. Τα επιμέρους κουπόνια του εισιτηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά την σειρά που προβλέπεται στο εισιτήριο. Ο ναύλος που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στην ρητά αναφερόμενη στο εισιτήριο μεταφορά.

3.3.2 Για τυχόν αλλαγή κάποιου σκέλους της μεταφοράς σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, οπότε θα υπολογίσουμε και θα σας ενημερώσουμε για τυχόν διαφορά του ναύλου. Εφόσον η αλλαγή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας και εσείς μας ειδοποιήσετε άμεσα, θα καταβάλλουμε εύλογη προσπάθεια να σας μεταφέρουμε χωρίς νέο υπολογισμό του ναύλου.

3.3.3 Λάβετε υπόψη ότι συνήθως οι αλλαγές συνεπάγονται αύξηση του ναύλου, αν και όχι σε κάθε περίπτωση. Πάντως αρκετοί ειδικοί ναύλοι ισχύουν μόνο για συγκεκριμένη ώρα και πτήση, οπότε αλλαγή είτε δεν γίνεται είτε γίνεται με πρόσθετη χρέωση.

3.3.4 Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν εμφανιστείτε στην πτήση, χωρίς να μας έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων, θα προβούμε σε ακύρωση της κράτησης για την επιστροφή ή για τη συνέχιση της πτήσης σας.

ΝΑΥΛΟΙ, ΦΟΡΟΙ, ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 4. ΝΑΥΛΟΙ, ΦΟΡΟΙ, ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

4.1 Ναύλοι
Οι ναύλοι περιλαμβάνουν μόνο την αερομεταφορά από το αεροδρόμιο αναχώρησης στο αεροδρόμιο προορισμού, εκτός αν ρητά ορίζεται αλλιώς. Κάθε υπολογισμός ναύλου γίνεται βάσει των ναύλων μας που ισχύουν κατά τον χρόνο πληρωμής του εισιτηρίου και αφορά αποκλειστικά τα αναγραφόμενα στο εισιτήριο στοιχεία αερομεταφοράς. Σε περίπτωση εκούσιας αλλαγής του εισιτηρίου, οι ναύλοι και οι χρεώσεις για το νέο ταξίδι υπολογίζονται εκ νέου, βάσει των ναύλων και χρεώσεων που ισχύουν την ημερομηνία αλλαγής, η οποία και αντικατοπτρίζεται στο εισιτήριο.

4.2 Φόροι - Τέλη - Χρεώσεις
Επιβαρύνεστε με τους φόρους και τις χρεώσεις του κράτους ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής , των οποίων τα ποσά μεταβάλλονται διαρκώς, δεν περιλαμβάνονται στον ναύλο μας, αλλά στην τελική τιμή του εισιτηρίου και οι οποίοι συνήθως αναγράφονται ξεχωριστά. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά κατά την αγορά του εισιτηρίου. Ενδεχομένως κληθείτε να καταβάλετε εκ των υστέρων μη εισπραχθέντες τέτοιους φόρους, τέλη ή χρεώσεις.

4.3 Νόμισμα
Η πληρωμή όλων των ανωτέρω ναύλων, φόρων και κάθε είδους χρεώσεων πρέπει να γίνεται στο νόμισμα της χώρας έκδοσης του εισιτηρίου. Κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλο νόμισμα.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

5.1 Προϋποθέσεις κρατήσεων
Για κράτηση εισιτηρίων θα πρέπει να απευθύνεστε είτε σε εμάς είτε σε εξουσιοδοτημένο πράκτορά μας

5.2 Χρονικά όρια για την έκδοση του εισιτηρίου
Κατά την κράτηση του εισιτηρίου, εμείς ή ο εξουσιοδοτημένος πράκτοράς μας, θα σας ενημερώσουμε για το χρονικό περιθώριο που έχετε μέχρι να πληρώσετε το εισιτήριό σας, πέραν από το οποίο, πιθανότατα η κράτησή σας θα ακυρωθεί.

5.3 Προσωπικά Δεδομένα
Όταν συμβάλλεστε με την Εταιρεία αποδέχεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς ή/και τυχόν συμπληρωματικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των αναγκαίων διατυπώσεων που υπαγορεύουν οι εκάστοτε κρατικές αρχές, Αναγνωρίζετε δε και αποδέχεστε ότι τα στοιχεία αυτά πιθανότατα θα διαβιβαστούν από και προς τα γραφεία μας και τους εγκεκριμένους πράκτορές μας , σε τρίτους, που σχετίζονται άμεσα με τους προαναφερθέντες σκοπούς καθώς και στις προαναφερθείσες κρατικές αρχές. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να υποβάλετε έγγραφο αίτημα για διαγραφή των στοιχείων σας από την βάση δεδομένων μας ή περί ειδικότερης ενημέρωσής σας αναφορικά με την επεξεργασία αυτών, στο οποίο θα ανταποκριθούμε το συντομότερο.

5.4 Κατανομή θέσεων
Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε, κρατώντας την θέση που θα μας υποδείξετε, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση, επιφυλασσόμενοι να επαναπροσδιορίσουμε την κατανομή των θέσεων σε οποιοδήποτε χρόνο, πριν ή μετά την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος, εφόσον το κρίνουμε απαραίτητο, ιδίως δε για λόγους ασφαλείας.

5.5 Επιβεβαίωση των κρατήσεων

5.5.1 Εφόσον ενημερωθείτε ότι επιβάλλεται ρητή υποχρέωση επιβεβαίωσης κράτησης και δεν προβείτε σε αυτήν, επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να ακυρώσουμε την κράτησή σας. Εφόσον μας ενημερώσετε εγκαίρως ότι εν τέλει επιθυμείτε την μεταφορά, θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε, είτε χορηγώντας σας θέση στην ίδια πτήση, εφόσον είναι δυνατόν, είτε χορηγώντας σας αντιστοίχων υπηρεσιών θέση στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη πτήση.

5.5.2 Όταν τρίτοι αερομεταφορείς θα πραγματοποιήσουν μέρος της μεταφοράς σας, θα πρέπει να επικοινωνείτε μαζί τους για οποιαδήποτε τυχόν απαιτούμενη επιβεβαίωση κράτησης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (CHECK-IN) ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 6 . ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (CHECK-IN) ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

6.1 Σε κάθε αεροδρόμιο αναχώρησης ισχύει διαφορετικός χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου εισιτηρίων. Στα ελληνικά αεροδρόμια το check-in αρχίζει 2 περίπου ώρες πριν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τους χρόνους που ισχύουν στο αεροδρόμιο πρώτης αναχώρησής σας , είτε από εμάς είτε από τον εγκεκριμένο μας πράκτορα. Για τυχόν επόμενες αναχωρήσεις από αεροδρόμια ενδιάμεσων στάσεων, την ενημέρωση θα πρέπει να αναζητήσετε στα αεροδρόμια αυτά.

6.2 Κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων θα σας ενημερώσουμε για την προκαθορισμένη ώρα κατά την οποία πρέπει να βρίσκεστε στην πύλη επιβίβασης, την οποία πρέπει να τηρήσετε, άλλως θα αναγκαστούμε να ακυρώσουμε την θέση σας στην πτήση.

6.3 Ο επιβάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ζημίας προκληθείσας στον ίδιο ή τρίτους λόγω παραβίασης των όρων του παρόντος άρθρου.

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7.1 Δικαίωμα άρνησης μεταφοράς
Εάν σας έχουμε ειδοποιήσει εγγράφως, ότι δεν θα μεταφέρουμε εσάς ή/και τις αποσκευές σας από μία συγκεκριμένη ημερομηνία και πέρα ή από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης και έπειτα, εναπόκειται στην διακριτική μας ευχέρεια η άρνηση της μεταφοράς αυτής, οπότε και θα δικαιούστε επιστροφή τυχόν χρημάτων που έχετε προκαταβάλει.

7.2 Θα αρνηθούμε την δική σας μεταφορά ή/και των αποσκευών σας εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις ή εφόσον αυτό επιβάλλεται από οποιονδήποτε από τους κάτωθι λόγους:

α) κατ' εφαρμογή ή/και κατ' εντολή αντίστοιχα οποιασδήποτε διάταξης της ισχύουσας Νομοθεσίας ή/και των Δικαστικών ή άλλων δημοσίων Αρχών,

β) για λόγους ασφαλείας ή υγείας ή και υπερβολικού περιορισμού της άνεσης των υπολοίπων επιβατών ή του πληρώματος, εφόσον η μεταφορά της αποσκευής σας δύναται να θέσει σε κίνδυνο κάποιο ή καθένα από τα αγαθά αυτά ή αν κατά την εύλογη κρίση μας είναι ακατάλληλη για μεταφορά λόγω μεγέθους, σχήματος, βάρους, περιεχομένου ή είδους ή αν κρίνουμε εύλογα ότι δεν είναι κατάλληλα ή επαρκώς συσκευασμένη (περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από εμάς),

γ) εφόσον η ψυχική ή σωματική σας κατάσταση, θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό σας, τους υπόλοιπους επιβάτες και το πλήρωμα ή εφόσον βρίσκεστε υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών ή/και αλκοόλ,

δ) σε περίπτωση που κατά το παρελθόν έχετε επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά σε κάποια από τις πτήσεις μας και το γεγονός αυτό μας έχει δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση ότι ενδεχομένως επαναλάβετε την συμπεριφορά αυτή,

ε) εάν δεν υποβληθήκατε σε έλεγχο ασφαλείας ή αρνηθήκατε να υποβληθείτε σε αυτόν ή εφόσον δεν τηρείτε τους κανόνες και οδηγίες ασφάλειας,

στ) εάν δεν έχετε εξοφλήσει τις οικονομικές σας υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση μεταφοράς,

ζ) σε περίπτωση που τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα δεν είναι ή φαίνονται να μην είναι έγκυρα ή δεν είναι επαρκή για την είσοδό σας σε συγκεκριμένη χώρα που αποτελεί προορισμό ή ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού σας ή σε περίπτωση που αρνείστε να τα επιδείξετε σε αρμόδιο υπάλληλο της Εταιρείας ή το πλήρωμα του αεροσκάφους όταν σας ζητηθεί,

η)εάν το εισιτήριο που προσκομίζετε κατά τον έλεγχο είναι πλαστό ή μας έχει δηλωθεί κλοπή ή απώλειά του ή δεν το έχετε αγοράσει από την Εταιρεία ή εγκεκριμένο της πράκτορα ή έχει φθαρεί ή καθοιονδήποτε τρόπο αλλοιωθεί, εφόσον την αλλοίωση αυτή δεν έχουμε κάνει εμείς ή εγκεκριμένος πράκτοράς μας ή εφόσον έχει τροποποιηθεί η σειρά των κουπονιών του εισιτηρίου από οποιονδήποτε τρίτο πέραν ημών και των εγκεκριμένων μας πρακτόρων,

7.3 Ειδική βοήθεια
Δεν θα αρνηθούμε την μεταφορά και θα παράσχουμε κάθε βοήθεια σε ανίκανα διανοητικά ή σωματικά πρόσωπα, ασθενείς , εγκύους και ασυνόδευτα παιδιά, εφόσον έχουμε ενημερωθεί σχετικά πριν ή κατά την κράτηση του εισιτηρίου και έχει γίνει η αναγκαία συνεννόηση. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ειδικές προϋποθέσεις μεταφοράς των προσώπων αυτών επικοινωνήστε μαζί μας ή με εγκεκριμένο ταξιδιωτικό μας πράκτορα.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

8.1 Ζητήστε από εμάς ή εγκεκριμένο πράκτορά μας να σας ενημερώσουμε για το δωρεάν βάρος αποσκευών που αντιστοιχεί στον ναύλο του εισιτηρίου σας ή για τον αριθμό αποσκευών που επιτρέπεται να μεταφέρετε κατά το ταξίδι σας μαζί μας. Ενδεχομένως να χρειασθεί να καταβάλετε κάποια επιπλέον χρέωση ( μπορείτε να πληροφορηθείτε από εμάς σχετικά με τις χρεώσεις αυτές), εφόσον το βάρος των αποσκευών σας υπερβαίνει το δωρεάν επιτρεπόμενο όριο («υπέρβαρο»). Ενημερωθείτε ακόμη για τις επιτρεπόμενες διαστάσεις των μεταφερόμενων αποσκευών εντός της καμπίνας του αεροσκάφους.

8.1.α Πρέπει να μας ενημερώνετε κατά την κράτηση του εισιτηρίου σας σχετικά με την μεταφορά ευαίσθητων ή εύθραυστων αντικειμένων που παρά το μέγεθός τους, δεν μπορούν να μεταφερθούν ως παραδοθείσες αποσκευές, και ενδεχομένως χρειασθεί να καταβάλετε ένα επιπλέον ποσό για την υπηρεσία αυτή.

8.2 Απαγορευμένα αντικείμενα:
8.2.1 Δεν πρέπει να περιέχονται στη βαλίτσα σας τα κάτωθι αντικείμενα και ως εκ τούτου θα αρνηθούμε να τα μεταφέρουμε ως αποσκευές ή/και θα αρνηθούμε να συνεχίσουμε τη μεταφορά των αντικειμένων αυτών, μόλις ανακαλυφθούν, ενώ περαιτέρω δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστείτε λόγω παραβίασης των κάτωθι όρων:
8.2.1(α) αντικείμενα, που δύναται να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή πρόσωπα ή αντικείμενα εντός του αεροσκάφους, όπως αυτά που καθορίζονται στους κανονισμούς μας , οι οποίοι παραπέμπουν σε ή ενσωματώνουν τους σχετικούς κανονισμούς της ΙΑΤΑ, αντικείμενα η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους αναχώρησης, προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης ή αντικείμενα που λόγω του είδους τους, της ευαισθησίας ή αλλοιωσιμότητάς τους δεν είναι κατά την κρίση μας δεκτικά μεταφοράς . Το είδος του αεροσκάφους αποτελεί συμπληρωματικό κριτήριο(περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από εμάς).
8. 2.1(β) Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων ή πυρομαχικών, εκτός από τα χρησιμοποιούμενα για κυνήγι ή αθλητισμό και αποκλειστικά εφόσον παραδοθούν σε εμάς ως αποσκευές κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, με ειδική συσκευασία και εφόσον πρόκειται για όπλο, άδειο από σφαίρες ή σκάγια . Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να μας ενημερώσετε σχετικά κατά την κράτηση του εισιτηρίου σας, ώστε να σας γνωστοποιήσουμε τις ειδικότερες προϋποθέσεις συσκευασίας και μεταφοράς των αντικειμένων αυτών.

8.2.2 Όπλα, όπως πυροβόλα όπλα, ξίφη, μαχαίρια και παρεμφερή αντικείμενα υπόκειται στην διακριτική μας ευχέρεια να γίνουν δεκτά για μεταφορά πάντα όμως ως παραδοθείσες κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων αποσκευές. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά τους εντός της καμπίνας του αεροσκάφους.
Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια υποστείτε λόγω απαγόρευσης εισαγωγής των αντικειμένων αυτών στην χώρα προορισμού. Οφείλετε ως εκ τούτου να ενημερωθείτε σχετικώς από τις τοπικές αρχές της χώρας αυτής.

8.2.3 Χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ατομικές ηλεκτρονικές συσκευές, αξιόγραφα,φάρμακα, κινητές αξίες ή άλλα τιμαλφή, επαγγελματικά έγγραφα, διαβατήρια ή ταυτότητες δεν πρέπει να περιέχονται στις παραδοθείσες κατά των έλεγχο των εισιτηρίων αποσκευές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και συνακόλουθης ζημίας σας, δεν θα ευθυνόμαστε, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης κάτωθι υπό το άρθρο 15.

8.2.4 Σας ενημερώνουμε ότι η αναφορά των απαγορευμένων ή επικίνδυνων αντικειμένων στο παρόν άρθρο 8 είναι μόνον ενδεικτική και σε καμία περίπτωση περιοριστική. Συμβουλευτείτε μας πριν από το ταξίδι σας σχετικά με αντικείμενα που επιθυμείτε να μεταφέρετε και ενδεχομένως εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές.
Περαιτέρω σας εφιστούμε την προσοχή στα νέα μέτρα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκός Κανονισμός της Επιτροπής 1546/2006), που ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια της κοινότητας, αλλά και σε αυτά της Νορβηγίας, Ελβετίας και Ισλανδίας , περί της μεταφοράς αντικειμένων σε υγρή μορφή. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από εμάς ή τους εγκεκριμένους μας πράκτορες.

8.3 Παραδοθείσες Αποσκευές κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων
8.3.1 Με την παράδοση των αποσκευών σας σ' εμάς, οι οποίες πρέπει να φέρουν το όνομά σας ή άλλο προσδιοριστικό σας στοιχείο, αυτές περιέρχονται στην κατοχή της Εταιρείας , η οποία εκδίδει για κάθε μία από αυτές την αντίστοιχη ετικέτα αναγνώρισης. Οι αποσκευές που μας παραδίδετε καταρχήν μεταφέρονται στην ίδια πτήση με την οποία ταξιδεύετε. Επιχειρησιακοί λόγοι ή λόγοι ασφαλείας ενδεχομένως επιβάλουν την μεταφορά τους σε άλλη πτήση, οπότε θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Θα φροντίσουμε σε μία τέτοια περίπτωση για την παράδοση της αποσκευής σας σε εσάς, με την επιφύλαξη τυχόν υποχρέωσης τελωνειακού ελέγχου της αποσκευής αυτής.

8.3.2 Περισυλλογή των παραδοθεισών αποσκευών
Η περισυλλογή των παραδοθεισών κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων αποσκευών σας, πρέπει να γίνεται αμέσως μόλις οι αποσκευές αυτές τίθενται στην διάθεσή σας, στο αεροδρόμιο προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης. Η υποχρέωση της Εταιρείας για φύλαξη των αποσκευών που δεν περισυλλέχθησαν εγκαίρως
περιορίζεται στους 3 μήνες. Είναι πιθανόν δε να επιβαρυνθείτε με έξοδα αποθήκευσης. Δικαιούται να παραλάβει ή απαιτήσει να του παραδοθεί η αποσκευή, μόνο ο κάτοχος του ειδικού αποδεικτικού παράδοσης αποσκευής, όπως αυτό εκδόθηκε κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η αποσκευή θα παραδοθεί σε πρόσωπο που δεν επιδεικνύει το σχετικό αποδεικτικό, μόνο εφόσον το πρόσωπο αυτό αποδείξει πέραν αμφιβολίας , κατά την εύλογη κρίση μας, ότι πρόκειται για τον νόμιμο κάτοχο της αποσκευής.

8.4 Κατοικίδια
Η μεταφορά των κατοικιδίων σας υπόκειται στους κάτωθι όρους αλλά ενδεχομένως κατά περίπτωση και σε ειδικότερους όρους, που θα σας διαθέσουμε κατόπιν αιτήματός σας:
8.4.1 Τα ακόλουθα ζώα μπορούν να μεταφέρονται στην καμπίνα του αεροσκάφους: Σκύλοι μικρού μεγέθους, γάτες, και σκύλοι-οδηγοί για τυφλούς. Οι σκύλοι- οδηγοί θα μεταφερθούν δωρεάν υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε.  Tο συνολικό βάρος του ζώου και του κλουβιού χρεώνονται επιπλέον και δεν περιλαμβάνονται στο επιτρεπόμενο δωρεάν βάρος των αποσκευών σας. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον μέγιστο αριθμό ζώων που μπορούν να μεταφερθούν σε μία πτήση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εκ των προτέρων. Δεν μεταφέρονται έμβια ζώα στις αποθήκες των αεροσκαφών λόγω έλλειψης επαρκούς αερισμού και θέρμανσης.

8.4.2. Οφείλετε πριν από το ταξίδι να εξασφαλίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσοδο ή έξοδο του κατοικιδίου σας στην χώρα προορισμού ή ενδιάμεσης στάσης, καθώς και την μεταφορά του με το κατάλληλο κλουβί. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία δική σας ή τρίτου που τυχόν προκληθεί λόγω μη συμμορφώσεώς σας στους όρους αυτούς. Επιπλέον ο επιβάτης- κάτοχος του κατοικιδίου, θα κληθεί να μας καταβάλει όποιο ποσόν τυχόν αναγκαστούμε να καταβάλουμε οι ίδιοι εξαιτίας προστίμου, εξόδων ή άλλης μορφής ζημίας, από την ίδια αιτία. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

9.1 Πρόγραμμα Δρομολογίων
Οι ώρες πτήσεως που αναγράφονται στο πρόγραμμα δρομολογίων ή στο εισιτήριό σας δύναται να αλλάξουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος μέχρι την ημερομηνία που θα ταξιδέψετε ή και μετά από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου . Εφόσον μας χορηγήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα καταβάλουμε εύλογη προσπάθεια να σας ενημερώσουμε σχετικά. Σε περίπτωση που η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με άλλη πτήση, δικαιούστε επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που έχετε καταβάλει.

9.2 Ακυρώσεις- καθυστερήσεις- Άρνηση Επιβίβασης
9.2.1 Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, προκειμένου να αποφεύγεται η καθυστέρηση της μεταφοράς σας και της μεταφοράς της αποσκευής σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδεχομένως χρειασθεί να κανονίσουμε την εκτέλεση της πτήσης για λογαριασμό μας από άλλο μεταφορέα ή/και με άλλο αεροσκάφος. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ακυρώσεως πτήσης, μεγάλης (άνω των 2 ωρών) καθυστέρησης ή και άρνησης επιβίβασης λόγω αριθμού επιβατών, διέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004. Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας είτε απευθυνόμενοι στο γραφείο ελέγχου εισιτηρίων είτε στην πύλη επιβίβασης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10.1 Το αντίτιμο του εισιτηρίου ή μη χρησιμοποιηθέντος τμήματος αυτού, θα σας επιστραφεί όπου κατά περίπτωση προβλέπεται, βάσει των κανόνων που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης του εισιτηρίου για τον συγκεκριμένο ναύλο. Απευθυνθείτε σε εμάς για περαιτέρω πληροφόρηση. Απαιτείται για την επιστροφή του αντιτίμου η προσκόμιση του εισιτηρίου και όλων των τυχόν μη χρησιμοποιηθέντων αποκομμάτων πτήσεων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις δηλωμένης απώλειας εισιτηρίου.

10.1.1 Το επιστρεφόμενο αντίτιμο αποδίδεται στο κατονομαζόμενο στο εισιτήριο πρόσωπο ή -εφόσον δεν ταυτίζονται τα πρόσωπα αυτά- στο πρόσωπο που αποδεικνύει επαρκώς ότι πλήρωσε το εισιτήριο ή τέλος σε όποιον τρίτο μας υποδείξουν τα πρόσωπα αυτά.

10.1.2 Νόμισμα
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να επιστρέψουμε το αντίτιμο του εισιτηρίου με τον τρόπο ή το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά του εισιτηρίου.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Εάν κατά την εύλογη κρίση μας, η συμπεριφορά σας εντός του αεροσκάφους θέτει σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή αντικείμενο εντός του αεροσκάφους ή εάν εμποδίζετε το πλήρωμα στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή αν δε συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του πληρώματος, ιδίως εκείνες που αφορούν στο κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών, ή εάν με την συμπεριφορά σας προκαλείτε ανησυχία, ζημία η τραυματισμό σε άλλο επιβάτη ή το πλήρωμα, θα λάβουμε όλα τα αναγκαία κατά την κρίση μας μέτρα για να εμποδίσουμε τη συνέχιση της συμπεριφοράς αυτής, συμπεριλαμβανομένου του σωματικού περιορισμού.
Επιπλέον πιθανότατα θα σας αποβιβάσουμε από το αεροσκάφος και θα αρνηθούμε την περαιτέρω μεταφορά σας προς οποιοδήποτε σημείο. Ενδέχεται να υποβάλουμε μήνυση για αδικήματα που διεπράχθησαν εντός του αεροσκάφους.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δρούμε αποκλειστικά ως εντολοδόχοι σας, όταν συνάπτουμε οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών , πλην της αερομεταφοράς, με τρίτους ή εκδώσουμε σχετικά εισιτήριο ή δελτίο για λογαριασμό σας. Εδώ εμπίπτουν ενδεικτικά οι περιπτώσεις μισθώσεως αυτοκινήτου ή κράτησης σε ξενοδοχείο.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

13.1 Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση όλων των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων (visa) και για τη συμμόρφωση σας με όλους τους νόμους, κανονισμούς, εντολές και ταξιδιωτικές προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης και για τις συνέπειες που η μη συμμόρφωσή σας μπορεί να προκαλέσει σε εσάς ή τρίτους. Όλα τα αναγκαία έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και ιδίως των εγγράφων εξόδου, εισόδου, υγείας και άλλων εγγράφων που απαιτούνται από νόμο, κανονισμό, εντολή, απαίτηση ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση των εκάστοτε χωρών, πρέπει να προσκομισθούν πριν από το ταξίδι. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών αποδέχεστε ότι πιθανότατα θα χρειασθεί να διατηρήσουμε και επιδείξουμε στις αρμόδιες αρχές ορισμένων χωρών εφόσον μας ζητηθεί.

13.1.1. Αν καταβάλουμε οποιοδήποτε πρόστιμο, ποινή ή έξοδο εξαιτίας της παράλειψης σας να συμμορφωθείτε με νόμους, κανονισμούς, εντολές, απαιτήσεις ή άλλες ταξιδιωτικές προϋποθέσεις των αντίστοιχων χωρών ή να προσκομίσετε τα απαιτούμενα έγγραφα, θα πρέπει να μας αποζημιώσετε για οποιοδήποτε ποσό ή έξοδο, με το οποίο επιβαρυνθήκαμε για το λόγο αυτό. Περαιτέρω, εάν σας αρνηθούν την είσοδο σε κάποια χώρα, θα φέρετε την ευθύνη για την καταβολή οποιουδήποτε προστίμου ή χρέωσης που επιβλήθηκε σ' εμάς από την αντίστοιχη Κυβέρνηση και το κόστος της μεταφοράς σας από τη χώρα αυτή. Ο ναύλος που εισπράχθηκε για τη μεταφορά μέχρι το σημείο άρνησης εισόδου δε θα σας επιστραφεί.

13.2 Υποχρέωση αποδοχής ελέγχου
Αν σας ζητηθεί, θα πρέπει να επιτρέψετε τον έλεγχο των αποσκευών σας από τελωνειακές αρχές , αρχές αεροδρομίων ή άλλες κρατικές αρχές. Δεν ευθυνόμαστε έναντί σας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή λόγω της μη συμμόρφωσής σας σε αυτόν.

13.3 Δικαίωμα έρευνας
Για λόγους ασφάλειας θα σας ζητήσουμε να επιτρέψετε την σωματική έρευνα και ανίχνευσή σας και την έρευνα, ανίχνευση ή τον έλεγχο με ακτίνες Χ της αποσκευής σας. Αν δεν είστε διαθέσιμος/η, η αποσκευή σας μπορεί να ελεγχθεί εν τη απουσία σας, για να διαπιστωθεί, εάν έχετε στην κατοχή σας ή εάν περιέχει η αποσκευή σας κάποιο από τα αντικείμενα που περιγράφονται παραπάνω στην παράγραφο 8.2.1α ή κάποιο όπλο ή πυρομαχικά, που δε μάς παρουσιάσατε σύμφωνα με τις παραγράφους 8.2.1β και 8.2.2 . Αν δεν προτίθεστε να συμμορφωθείτε με το αίτημά μας αυτό, θα αρνηθούμε να μεταφέρουμε εσάς και την αποσκευή σας. Σε περίπτωση που η σωματική έρευνα ή η ανίχνευση προκαλέσει ζημία σ' εσάς ή ο έλεγχος με ακτίνες Χ ή η ανίχνευση των αποσκευών σας προκαλέσει ζημία στην αποσκευή σας, δε θα φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για αυτή τη ζημία, εκτός αν οφείλεται σε υπαιτιότητά μας.

 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Για τους σκοπούς της Συμβάσεως, η μεταφορά που εκτελείται από εμάς και άλλους αερομεταφορείς με ένα εισιτήριο ή με ένα συνδυασμένο εισιτήριο (Conjunction Ticket) θεωρείται ως μία ενιαία μεταφορά. Εφιστούμε, ωστόσο, την προσοχή σας στο γεγονός ότι κάθε αερομεταφορέας ευθύνεται για το κομμάτι της μεταφοράς που ο ίδιος εκτελεί (βλ. και άρθρο 15).

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

15.1 Γενικές Ρυθμίσεις
Η ευθύνη μας, όπως και η ευθύνη κάθε αερομεταφορέα που εμπλέκεται στο ταξίδι σας, καθορίζεται από τους οικείους όρους αερομεταφοράς. Ευθυνόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 889/2002 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία που επέρχεται λόγω της συμμόρφωσής μας προς το εφαρμοστέο δίκαιο ή κρατικές εντολές ή κανονισμούς.

15.1.1 Κάθε ευθύνη που έχουμε για αποζημίωση περιορίζεται λόγω δικής σας αμέλειας που προκάλεσε,
συνέβαλε ή επέτεινε τη ζημία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης ρύθμισης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

15.1.2 Ευθύνη διαδοχικών και συμβαλλόμενων αερομεταφορέων
Ευθυνόμαστε μόνο για τη ζημία που επέρχεται κατά τη μεταφορά σε πτήσεις ή τμήματα πτήσεων, στο εισιτήριο των οποίων εμφανίζεται ο Κωδικός μας Αερομεταφορέα . Αν εκδώσουμε εισιτήριο ή παραλάβουμε αποσκευές κατά τον έλεγχο εισιτηρίων για μεταφορά με άλλο αερομεταφορέα, ενεργούμε στην περίπτωση αυτή για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση, σε ότι αφορά αποσκευές που παραδόθηκαν κατά τον έλεγχο εισιτηρίων μπορείτε να στραφείτε τόσο κατά του πρώτου όσο και κατά του τελευταίου αερομεταφορέα. Εφόσον την πτήση δεν εκτελεί ο αερομεταφορέας του οποίου ο κωδικός αναγράφεται στο εισιτήριο (συμβαλλόμενος αερομεταφορέας) δικαιούστε να γνωστοποιήσετε την διαμαρτυρία σας ή να αναζητήσετε αποζημίωση και από τους δύο αερομεταφορείς.

15.1.3 Στις περιπτώσεις που η ευθύνη μας αποκλείεται ή περιορίζεται, το αυτό ισχύει για τους εξουσιοδοτημένους μας πράκτορες, τους εργαζομένους μας, τους αντιπροσώπους μας και τους βοηθούς μας εκπλήρωσης. Κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούται να καταργήσει ή τροποποιήσει τους όρους της σύμβασης μεταφοράς.

15.2. Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης
Δεν υπάρχουν οικονομικά όρια αποζημίωσης για τραυματισμό ή θάνατο επιβατών. Για βλάβες έως 100.000 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση € 123.000), δεν θα αμφισβητήσουμε απαιτήσεις για αποζημίωση. Πάνω από το ποσό αυτό, μπορούμε να αμφισβητήσουμε την απαίτηση, να αποκλείσουμε ή περιορίσουμε την ευθύνη μας, εφόσον αποδείξουμε ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά μας ή ότι στην ζημία συνέβαλε εξ αμελείας ο επιβάτης. Επιπλέον σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη, οφείλουμε να καταβάλουμε προκαταβολή για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών εντός 15 ημερών από τον προσδιορισμό της ταυτότητας του δικαιούχου αποζημίωσης. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 16000 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση € 20.000).

15.3 Καθυστέρηση Επιβατών
Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατών, ευθυνόμαστε για τις ζημίες, εκτός εάν λάβαμε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβουμε τα μέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης αερομεταφοράς επιβάτη περιορίζεται στα 4150 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση € 5.077).

15.4 Καθυστέρηση Αποσκευών
Σε περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, ευθυνόμαστε για τις ζημίες, εκτός εάν λάβαμε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβουμε τα μέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης αποσκευών περιορίζεται στα 1.131 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση € 1.300), συμπεριλαμβανομένης κάθε απαίτησης για καταστροφή, απώλεια ή ζημία

15.5 Καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών
Ευθυνόμαστε για την καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών έως 1.131 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση € 1.300). Σε περίπτωση που πρόκειται για παραδοθείσες κατά τον έλεγχο εισιτηρίων αποσκευές , ευθυνόμαστε, ακόμη και εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα, εκτός εάν η αποσκευή έφερε ελάττωμα. Σε περίπτωση που πρόκειται για μη παραδοθείσες αποσκευές, ευθυνόμαστε μόνον, εφόσον η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητά μας.

15.6 Οι παρόντες όροι μεταφοράς δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα της Εταιρείας περί αποκλεισμού ή περιορισμού της ευθύνης της κατά τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση. Η Εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί οποτεδήποτε τα δικαιώματα αυτά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

16.1 Έγγραφη γνωστοποίηση ζημίας, απώλειας ή καθυστέρησης αποσκευών
Τεκμαίρεται ότι οι αποσκευές παραδόθηκαν άθικτες, εγκαίρως και κατά τον προσήκοντα τρόπο, όταν ο κομιστής του αποδεικτικού παράδοσης αποσκευών, το οποίο προσαρτάται επί του εισιτηρίου κατά τον έλεγχο (check-in), παραλαμβάνει την αποσκευή αυτή ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση ζημίας, ο επιβάτης οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον αερομεταφορέα εντός 7 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης αποσκευής, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει στον αερομεταφορέα την σχετική έγγραφη γνωστοποίηση εντός 21 ημερών από την ημέρα που η αποσκευή τέθηκε στην διάθεσή του.

16.2 Δικαστικές Ενέργειες
Οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σχετικά με αξίωση αποζημίωσης πρέπει να ασκηθεί εντός αποσβεστικής προθεσμίας 2 ετών από την ημέρα άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημέρα κατά την οποία το αεροσκάφος όφειλε να αφιχθεί. Ο υπολογισμός της προθεσμίας αυτής υπόκειται στους εφαρμοστέους δικονομικούς κανόνες.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 17. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Πέραν των παρόντων όρων, οι οποίοι κατισχύουν όλων των επιμέρους κανονισμών μας, εκτός αν ρητά εδώ προβλέπεται το αντίθετο, ορισμένοι ειδικοί κανονισμοί τυγχάνουν εφαρμογής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά και καθόλου περιοριστικά, αναφορικά με τα άτομα που χρειάζονται ειδική βοήθεια (βλ. και ανωτέρω υπό 7.3), την χρήση αλκοόλ κατά την διάρκεια της πτήσης κ.α. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύουμε ή περιορίζουμε εντός του αεροσκάφους τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, ιδίως κινητών τηλεφώνων, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών συσκευών εγγραφής, φορητών συσκευών ραδιοφώνου, CD players, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, συσκευών μετάδοσης περιλαμβανομένων τηλεκατευθυνόμενων συσκευών και walkie-talkies.
Επιτρέπεται η χρήση ακουστικών και βηματοδοτών. Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Οι τίτλοι του παρόντος είναι ενδεικτικοί και ουδόλως περιορίζουν ή επηρεάζουν την ερμηνεία των όρων.