Οροι και Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις    

Η Olympic Air AE (Olympic) και η Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ (Aegean) αποτελούν ξεχωριστές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν υπό διαφορετικά Πιστοποιητικά Αεροπορικής Λειτουργίας (Airline Operating Certificates), οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις αφορούν δε αμφότερες τις αεροπορικές εταιρείες. Όπου οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις εφαρμόζονται μόνο σε μία εκ των δύο ή εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο στην καθεμία, τούτο ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις∙ σε κάθε άλλη περίπτωση οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και στις δύο, ενώ θα καλούνται εφεξής οι Olympic και Aegean από κοινού Αεροπορική Εταιρεία.

1. Περιεχόμενο του προγράμματος

H εφαρμογή κρατήσεων Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (όπως ορίζεται παρακάτω) της Αεροπορικής Εταιρείας είναι μία διαδικτυακή μηχανή κρατήσεων και πλατφόρμα ενημέρωσης για ταξιδιωτικά πρακτορεία, η οποία παρέχεται εκ μέρους της Αεροπορικής Εταιρείας και έχει ως σκοπό την πώληση πτήσεων, εισιτηρίων και άλλων επιλεγμένων προϊόντων της Αεροπορικής Εταιρείας (η Εφαρμογή Κρατήσεων). Η Αεροπορική Εταιρεία θα παρέχει πρόσβαση στην Εφαρμογή Κρατήσεων στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο χωρίς να χρεώνει προμήθεια συναλλαγής για τη χρήση αυτής. Ως πάροχος υπηρεσιών θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο, και όχι η Αεροπορική Εταιρεία, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (είτε με χρέωση είτε χωρίς) στους πελάτες του, κατά τη χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων. Η Αεροπορική Εταιρεία επομένως δεν θα καταβάλει ουδεμία πληρωμή ή άλλου είδους αποζημίωση για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με την εκούσια χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων. Οι σχετικές με την Εφαρμογή Κρατήσεων υποχρεώσεις της Αεροπορικής Εταιρείας θα περιορίζονται στην παροχή των κάτωθι διοικητικών και τεχνικών διεργασιών υποστήριξης και στις οποίες σχετικές υπηρεσίες προσφέρονται από τις εκάστοτε συνεργαζόμενες με την Αεροπορική Εταιρεία αεροπορικές εταιρείες (Συνεργαζόμενες Αεροπορικές Εταιρείες) που κατά καιρούς η Αεροπορική Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τυχόν επιλέξει να παρέχει.

2. Χρήση του συστήματος

2.1 Οι δικαιούχοι χρήστες θα ορίζονται ως ακολούθως

Η υπηρεσία αυτή θα προσφέρεται προς χρήση σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες σε ταξιδιώτες, με όποιον τρόπο και αυτές αν πωλούν αεροπορικά εισιτήρια (είτε διαδικτυακά είτε μέσω παραδοσιακών επιχειρήσεων) και θα περιλαμβάνει, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ταξιδιωτικούς πράκτορες και επιχειρήσεις που πωλούν ταξιδιωτικά πακέτα προσφορών (Ταξιδιωτικά Πρακτορεία και Ταξιδιωτικοί Πράκτορες). Διευκρινίζεται δε ότι η υπηρεσία αυτή δε θα είναι προσβάσιμη απευθείας σε ταξιδιώτες, παρά μόνο μέσω Ταξιδιωτικών Πρακτόρων.  

Όλοι οι δικαιούχοι χρήστες της Εφαρμογής Κρατήσεων αναγράφονται στην παρούσα Σύμβαση ως Ταξιδιωτικοί Πράκτορες (όπως αυτοί ορίζονται ανωτέρω). Η Αεροπορική Εταιρεία θα καθορίζει, ευλόγως, σε ποιες περιπτώσεις μία επιχείρηση θα θεωρείται Ταξιδιωτικό Πρακτορείο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και θα δικαιούται να ζητήσει από την επιχείρηση αυτή να προσκομίσει τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

2.2 Αίτηση για πρόσβαση στην Εφαρμογή Κρατήσεων

Η Αεροπορική Εταιρεία θα παρέχει πρόσβαση στην Εφαρμογή Κρατήσεων κατά τη διακριτική της ευχέρεια και όλοι οι Ταξιδιωτικοί Πράκτορες (ήτοι οι χρήστες στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση) συμφωνούν ότι θα προβαίνουν στη χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων με δική τους ευθύνη. Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο πρέπει πρώτα να λάβει την παρεχόμενη από την Αεροπορική Εταιρεία Ταυτότητα Ταξιδιωτικού Πρακτορείου, ώστε να μπορέσει κατόπιν να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή Κρατήσεων. H Ταυτότητα Ταξιδιωτικού Πρακτορείου είναι ένας μοναδικά αναγνωρίσιμος αλφαριθμητικός κωδικός που επιβεβαιώνει ότι το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο αναγράφεται ως τέτοιο στην Εφαρμογή Κρατήσεων. Τα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη της Ταυτότητας Ταξιδιωτικού Πρακτορείου στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
 www.OlympicAir.com/TravelAgent ή www.aegeanair.com/Travel-Agents

Ο συνήθης χρόνος επεξεργασίας για τη λήψη καινούργιας Ταυτότητας  Ταξιδιωτικού Πρακτορείου κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 εργάσιμων ημερών.

Η Αεροπορική Εταιρεία θα ελέγξει τα στοιχεία του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου και, εφόσον όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και ορθά, η πρόσβαση στην Εφαρμογή Κρατήσεων θα παρέχεται άμεσα. Η ενεργοποίηση της Ταυτότητας Ταξιδιωτικού Πρακτορείου θα επιβεβαιώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση που υπέβαλε το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο.

Ο αιτών τη χρήση έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Αεροπορική Εταιρεία κατά τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως, όπως λεπτομερώς ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, έχουν συμπληρωθεί πλήρως και ορθώς.

Η Αεροπορική Εταιρεία παρέχει την υπηρεσία Εφαρμογής Κρατήσεων αποκλειστικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Δεν θα υφίσταται δικαίωμα χρήσης από πλευράς οποιουδήποτε αιτούντα τη χρήση, ανεξαρτήτως του εάν ή όχι ο αιτών τη χρήση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για Ταξιδιωτικό Πρακτορείο (όπως λεπτομερώς ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση). Οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της Αεροπορικής Εταιρείας, η απόφαση της οποίας σχετικά με το εάν θα επιτρέψει την πρόσβαση στην Εφαρμογή Κρατήσεων στους αιτούντες τη χρήση είναι οριστική και δεν επιδέχεται προσβολή.

2.3 Έναρξη χρήσεως

Κατόπιν συμπλήρωσης της αίτησης με τα καινούργια απαιτούμενα πεδία δεδομένων, κάθε Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα λαμβάνει Ταυτότητα Ταξιδιωτικού Πρακτορείου, Ταυτότητα Ταξιδιωτικού Πράκτορα και κωδικό πρόσβασης. Τα στοιχεία αυτά θα επιτρέπουν στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο να έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή Κρατήσεων. Πριν την αρχική σύνδεση με την Εφαρμογή Κρατήσεων, το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο τρίτος, πάροχος της Εφαρμογής Κρατήσεων, για τη χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων.

2.4 Χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων Ταξιδιωτικών Πρακτορείων της Αεροπορικής Εταιρείας – Απώλεια της ταυτότητας χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου

2.4.1 Κατά τη σύνδεση το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα διαλέξει κωδικό πρόσβασης. Για την αποφυγή κατάχρησης, το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα έχει την αποκλειστική ευθύνη να εξασφαλίσει ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν θα κοινοποιηθεί σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Όταν αποχωρεί εργαζόμενος (ή εργολάβος) του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου, το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα πρέπει να διαγράψει το άτομο αυτό από την Εφαρμογή Κρατήσεων και να αφαιρέσει τα δικαιώματα πρόσβασής του. Εάν το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο υποψιαστεί ότι γίνεται κατάχρηση της Εφαρμογής Κρατήσεων, θα πρέπει άμεσα (α) να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και (β) να ενημερώσει εγγράφως την Αεροπορική Εταιρεία για το γεγονός αυτό.

2.4.2 Θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο για όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει κάνοντας χρήση της Ταυτότητας Ταξιδιωτικού Πρακτορείου, της Ταυτότητας Ταξιδιωτικού Πράκτορα και του κωδικού πρόσβασης. Η Αεροπορική Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε κατάχρηση των στοιχείων πρόσβασης του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου. Η Αεροπορική Εταιρεία θα είναι το μόνο όργανο αρμόδιο να αποφασίζει εάν έλαβε χώρα κατάχρηση της Εφαρμογής Κρατήσεων. 

2.5 Διακοπή της πρόσβασης του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου

Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο μπορεί να διακόψει την πρόσβαση στην Εφαρμογή Κρατήσεων (η σχετική ειδοποίηση θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Τμήμα Υποστήριξης Διανομής Ταξιδιωτικών Πρακτορείων -Travel Agency Distribution Support Dept.- της Αεροπορικής Εταιρείας) ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση παροχής προηγούμενης ειδοποίησης (notice period) στην Αεροπορική Εταιρεία. Υπό την επιφύλαξη της Ενότητας 2.6 παρακάτω, η Αεροπορική Εταιρεία δύναται να διακόψει την πρόσβαση του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου στην Εφαρμογή Κρατήσεων ανά πάσα στιγμή, αμέσως αφότου ειδοποιήσει σχετικά το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο, σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών, κατάχρησης ή ουσιώδους παράβασης της παρούσας Σύμβασης από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο, ή σε περίπτωση που ο Ταξιδιωτικός Πράκτορας πτωχεύσει, υποβληθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή συνδικία, ή όπου το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο βρεθεί σε ανάλογη κατάσταση, χωρίς η Αεροπορική Εταιρεία να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου. Η Αεροπορική Εταιρεία δύναται επίσης να διακόψει την πρόσβαση του Ταξιδιωτικού Πρακτορείο ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή εάν το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο πάψει να πληροί τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την Ενότητα 2.1, κριτήρια επιλεξιμότητας, αφότου δώσει προηγουμένως ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων (κατά τον οποίο χρόνο το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο επιτρέπεται να επιχειρήσει να διορθώσει την απώλεια των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή να προσβάλλει την επιβεβλημένη από την Αεροπορική Εταιρεία διακοπή), χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου. Σε περίπτωση διακοπής της πρόσβασης του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου στην Εφαρμογή Κρατήσεων για οποιονδήποτε λόγο, η Αεροπορική Εταιρεία θα ειδοποιήσει το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο για την εν λόγω διακοπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που αναγράφεται στην αίτηση αυτού (όπως αυτή έχει επικαιροποιηθεί από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο).

Σε περίπτωση που η Αεροπορική Εταιρεία υποψιάζεται ή γνωρίζει ότι έλαβε χώρα κάποια κατάχρηση της Εφαρμογής Κρατήσεων από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο ή ότι κάποιος χρησιμοποιεί τα στοιχεία πρόσβασης του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου, η Αεροπορική Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει αμέσως την πρόσβαση του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου σε αυτό. Η εν λόγω αναστολή θα συνεχιστεί εωσότου η Αεροπορική Εταιρεία πειστεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο έχει διορθώσει το πρόβλημα που οδήγησε στην αναστολή. 

2.6 Περίοδος χρήσης και διακοπή

Η Εφαρμογή Κρατήσεων προσφέρεται κατά τη διακριτική ευχέρεια και βούληση της Αεροπορικής Εταιρείας. Η Αεροπορική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Εφαρμογή Κρατήσεων ή την πρόσβαση σε αυτήν ανά πάσα στιγμή, αφότου δώσει προηγουμένως ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων.

Σε περίπτωση που το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο δεν έχει συνδεθεί με την Εφαρμογή Κρατήσεων για περίοδο έξι (6) μηνών ή και μεγαλύτερη, η Αεροπορική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αυτόματα την πρόσβαση του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3. Πωλήσεις εισιτηρίων μέσω της Εφαρμογής Κρατήσεων Ταξιδιωτικών Πρακτορείων της Αεροπορικής Εταιρείας

3.1 Ναύλα

3.1.1 H Αεροπορική Εταιρεία θα παρέχει στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο πληροφορίες σχετικές με της τιμές και τη διαθεσιμότητα των πτήσεων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών προσφορών) της Αεροπορικής Εταιρείας και των Συνεργαζόμενων Αεροπορικών Εταιρειών (συλλογικά αποκαλούμενα ως Ναύλα) μέσω της Εφαρμογής Κρατήσεων. Τα Ναύλα δε θα δημιουργούν κάποια υποχρέωση ωσότου γίνει κράτηση από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο και αυτή επιβεβαιωθεί από την Αεροπορική Εταιρεία.
 
3.1.2 Τα Ναύλα θα αναγράφουν τις τιμές των εισιτηρίων, πλέον των φόρων, τελών και άλλων προσαυξήσεων, της Αεροπορικής Εταιρείας ή/και των εκάστοτε Συνεργαζόμενων Αεροπορικών Εταιρειών. Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο έχει την πλήρη ελευθερία, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χρεώνει στον πελάτη του (είτε αυτός είναι ο επιβάτης είτε όχι) επιπλέον τέλος για τις υπηρεσίες που του παρέχει. Εάν διαλέξει το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο να χρεώσει το παραπάνω τέλος για τις υπηρεσίες που παρέχει, υποχρεούται να υποδεικνύει ξεκάθαρα στον πελάτη ότι το τέλος αυτό δεν αποτελεί μέρος του Ναύλου και πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά στα έγγραφα τιμολόγησης. Ουδέποτε δύναται το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο να προσαυξήσει – απευθυνόμενο προς τον πελάτη ή, σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης είναι ο επιβάτης, στον επιβάτη – το ποσό οποιουδήποτε Ναύλου χωρίς να αναγράψει ξεκάθαρα ότι οι επιπλέον χρεώσεις δεν επιβάλλονται από την Αεροπορική Εταιρεία ή/και με άλλη τυχόν Συνεργαζόμενη Αεροπορική Εταιρεία.

3.1.3 Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο δεσμεύεται έναντι της Αεροπορικής Εταιρείας ότι, πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς με τον κάθε πελάτη, θα ενημερώνει τον πελάτη για τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της Αεροπορικής Εταιρείας ή/και των άλλων Συνεργαζόμενων Αεροπορικών Εταιρειών που εκτελούν την πτήση ως συμβαλλόμενοι συνεργάτες του πελάτη. Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο ευθύνεται ανά πάσα στιγμή να διασφαλίζει ότι όλες οι πρακτικές που ακολουθεί είναι σύμφωνες με όλους τους ισχύοντες νόμους (συμπεριλαμβανομένων, για λόγους ευκρίνειας, όλους τους ισχύοντες κανόνες και νόμους για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας) και τις κρατικές ρυθμίσεις.

3.1.4 Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε  ξεχωριστή σύμβαση που μπορεί να συνάψει η Αεροπορική Εταιρεία με Ταξιδιωτικό Πρακτορείο, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους σχέσης, για κρατήσεις που γίνονται μέσω της Εφαρμογής Κρατήσεων ή για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα ή σχετικά με την παρούσα Σύμβαση.

3.2 Έρευνες διαθεσιμότητας – Αναλογία «Look to Book»

3.2.1 Για κάθε ένα κουπόνι για το οποίο έχει γίνει κράτηση (τμήμα πτήσεως ανά πελάτη), η Αεροπορική Εταιρεία θα προσφέρει στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο μέχρι 800 έρευνες διαθεσιμότητας ανά ημερολογιακό μήνα. Η Αεροπορική Εταιρεία θα επιτρέπει την εύρεση μέσου όρου ανά τρίμηνο πριν ξεκινήσει τη χρέωση για τις έρευνες διαθεσιμότητας, άνω του μηνιαίου ορίου των 800, που διενεργήθηκαν από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο.

3.2.2 Η Αεροπορική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει την πρόσβαση του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου στην Εφαρμογή Κρατήσεων (σύμφωνα με την ανωτέρω Ενότητα 2.5) εφόσον ο αριθμός ερευνών διαθεσιμότητας ανά Ταξιδιωτικό Πρακτορείο υπερβαίνει το ανώτατο όριο που διατίθεται σύμφωνα με την Ενότητα 3.2.1 της παρούσας Σύμβασης.

3.2.3 Σε περίπτωση που η Αεροπορική Εταιρεία δεχθεί να επιτρέψει την αδιάλειπτη πρόσβαση  σε Ταξιδιωτικό Πρακτορείο που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ερευνών διαθεσιμότητας (όπως αυτό ορίζεται στην ανωτέρω Ενότητα 3.2.1), η Αεροπορική Εταιρεία θα δικαιούται να χρεώσει στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο 0,003 Ευρώ ανά έρευνα που υπερβαίνει το μηνιαίο επιτρεπόμενο όριο. Οποιαδήποτε τιμολόγηση απαιτείται για παραπάνω έρευνες σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 3, θα γίνεται από την Αεροπορική Εταιρεία σε τριμηνιαία βάση.

3.2.4 Οι έρευνες διαθεσιμότητάς περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

AirShoppingRQ, FareSearchRQ, FlightPriceRQ, FareQuoteRQ , AirAvailabilityRQ, SeatAvailabilityRQ, ServiceListRQ και ServiceSearchRQ

3.3 Ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών/μηχανές αναζήτησης

Τα Ναύλα της Αεροπορικής Εταιρείας δεν πρέπει να εμφανίζονται σε ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών ή σε μηχανές αναζήτησης με τιμή άλλη από εκείνη που εμφανίζεται στις ιστοσελίδες OlympicAir.com και AegeanAir.com.

3.4 Κρατήσεις

Όλες οι κρατήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταφοράς της Αεροπορικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μεταφοράς δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες της Αεροπορικής Εταιρείας (www.OlympicAir.com ή/και www.AegeanAir.com).

3.4.1 Για να γίνει κράτηση μίας πτήσης, το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα πρέπει να επιλέξει τις διαθέσιμες πτήσεις και τα Ναύλα που αναλογούν στις επιλεγμένες πτήσεις και να προσθέσει τα σχετικά στοιχεία των επιβατών.

3.4.2 Ο αριθμός που αναγράφεται στην κάρτα τακτικού επιβάτη (frequent flyer card) ενός ενδιαφερόμενου επιβάτη μπορεί να εισαχθεί, ώστε τα μίλια και τα λοιπά κριτήρια πίστεως να πιστωθούν αυτόματα στο σχετικό πρόγραμμα πίστεως στο οποίο είναι ενταγμένος ο επιβάτης, ή σε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα Συνεργαζόμενης, με την Olympic ή την Aegean, Αεροπορικής Εταιρείας.

3.4.3 Όταν γίνεται κράτηση θα πρέπει να καταχωρείται το τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του πελάτη στο αρχείο κρατήσεων, σύμφωνα με τον απαιτούμενο τύπο, ώστε η Αεροπορική Εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες στους πελάτες αναφορικά με τυχόν λειτουργικές μεταβολές στο  πρόγραμμα πτήσεως. Κρατήσεις που δεν περιέχουν αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να απορριφθούν.

3.4.4 Σε περίπτωση που η Αεροπορική Εταιρεία κρίνει ευλόγως ότι κάποια  κράτηση που έγινε είναι δεν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ή έχει γίνει από ακατάλληλο επιβάτη ή από ταξιδιωτικό πράκτορα που δεν συμπεριλαμβάνεται στα ορισθέντα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία, αυτή θα ακυρώνεται άμεσα και το όποιο καταβληθέν στην Αεροπορική Εταιρεία ποσό θα παρακρατείται από την Αεροπορική Εταιρεία.

3.5 Πληρωμή

3.5.1 Η Αεροπορική Εταιρεία δέχεται πληρωμή μέσω του BSP (σύμφωνα με τους καθιερωμένους ισχύοντες κανονισμούς και τις ισχύουσες διαδικασίες εκπλήρωσης και τους χρονισμούς  της σχετικής χώρας BSP). Δύναται να λάβουν χώρα και άλλες μορφές πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που καταβάλλονται απευθείας από Ταξιδιωτικό Πρακτορείο στην Αεροπορική Εταιρεία μέσω πιστωτικής κάρτας για ETKT ή και EMD που εκδίδονται επί στοκ της Αεροπορικής Εταιρείας). Η Αεροπορική Εταιρεία διατηρεί την πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωμα να μεταβάλει τις μεθόδους πληρωμής που θα αποδέχεται για κρατήσεις που γίνονται μέσω της Εφαρμογής Κρατήσεων, σύμφωνα με το είδος της προσφοράς και της σχετικής αγοράς.

3.5.2 Δεν επιτρέπεται η χρήση πιστωτικής κάρτας που ανήκει στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο για πληρωμή εισιτηρίων  που εκδίδονται μέσω του BSP σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 890 Κανονισμό της ΔΕΑ (ΙΑΤΑ), ενότητα 1.4 (Κανόνες αναφορικά με τις πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών).

3.5.3 Σε περιπτώσεις όπου το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο καταβάλλει πληρωμή για εισιτήριο μέσω πιστωτικής κάρτας και η εταιρεία πιστωτικών καρτών κατόπιν απαιτεί την επιστροφή του ποσού της πληρωμής (αντίστροφη χρέωση - «chargeback»), το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο (ανεξαρτήτως της αντίστροφης χρέωσης) θα καταβάλει στην Αεροπορική Εταιρεία το ποσό του εισιτηρίου. Η ευθύνη που έχει το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο για πληρωμή του εισιτηρίου δεν θα επηρεάζεται από τους λόγους για τους οποίους επεβλήθη η αντίστροφη χρέωση, εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από την Αεροπορική Εταιρεία εγγράφως.

3.6 Μορφή εισιτηρίου

Μόνο ηλεκτρονικά εισιτήρια και EMD (-A/-S) θα εκδίδονται για διαδρομή επιβάτη για την οποία έχει γίνει κράτηση.

4. Ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

Όλες οι ακυρώσεις και οι επιστροφές χρημάτων διενεργούνται μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες των Ναύλων ή/και σύμφωνα με άλλη σχετική πολιτική της Olympic ή της Aegean.

4.1 Ακυρώσεις

4.1.1 Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο δηλώνει, εγγυάται και δεσμεύεται έναντι της Αεροπορικής Εταιρείας ότι έχει λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση του πελάτη σχετικά με όλες τις ακυρώσεις που διενεργεί το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο εκ μέρους του πελάτη.

4.2 Επιστροφές χρημάτων

4.2.1 Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο δηλώνει, εγγυάται και δεσμεύεται έναντι της Αεροπορικής Εταιρείας ότι θα προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων στον πελάτη σχετικά με Ναύλο για το οποίο έχει γίνει κράτηση, εφόσον ο πελάτης έχει δώσει στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο τη συγκατάθεσή του στην εν λόγω διαδικασία και έχει αποδεχθεί ότι οποιεσδήποτε δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στην επιστροφή χρημάτων θα συμψηφίζονται με την επιστροφή (σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές και προϋποθέσεις).

4.2.2 Κάθε Ταξιδιωτικό Πρακτορείο μπορεί να χρεώνει επιπλέον τέλος στον πελάτη για τις υπηρεσίες που παρείχε σχετικά με επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο χρεώσει τέτοιο τέλος, υποχρεούται να καταστήσει σαφές στον πελάτη ότι το τέλος αυτό δεν αποτελεί μέρος του Ναύλου που χρεώνει η Αεροπορική Εταιρεία ή/και άλλη τυχόν Συνεργαζόμενη Αεροπορική Εταιρεία και δεν συνιστά τέλος για την επιστροφή χρημάτων που επιβάλλεται από την Αεροπορική Εταιρεία ή/και από άλλη τυχόν Συνεργαζόμενη Αεροπορική Εταιρεία. Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα διασφαλίζει περαιτέρω ότι κάθε τέτοιο τέλος θα τιμολογείται ξεχωριστά.

4.2.3 Η Αεροπορική Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για χρεώσεις τελών που έγιναν είτε από Ταξιδιωτικό Πρακτορείο είτε λόγω διαφωνίας που ανέκυψε μεταξύ του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου και του πελάτη σχετικά με το τέλος αυτό.

5. Ευθύνη

5.1 Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο δεν θα χρησιμοποιεί λογισμικό, μηχανισμούς ή άλλα «scripts», σε συνδυασμό με την Εφαρμογή Κρατήσεων, που ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή και ορθή λειτουργία αυτής. Το σύνολο του περιεχομένου που παρέχεται εντός ή μέσω της Εφαρμογής Κρατήσεων εντάσσεται στα πνευματικά δικαιώματα της Αεροπορικής Εταιρείας και των συνεργατών της (οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις άλλες Συνεργαζόμενες Αεροπορικές Εταιρείες). Το περιεχόμενο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται, να αντικαθίσταται ή να τροποποιείται από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο. Όπου η Εφαρμογή Κρατήσεων απαιτεί από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο πρόσβαση σε ιστοσελίδα τρίτου, θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των συστημάτων της αναφορικά με τη σχετική ιστοσελίδα τρίτου, αναγνωρίζει δε και αποδέχεται επιπλέον ότι η Αεροπορική Εταιρεία και η συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις δεν θα βαρύνονται με οιαδήποτε ευθύνη σχετική με το περιεχόμενο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της εν λόγου ιστοσελίδας τρίτου.

5.2 Ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο για τυχόν πρόσθετες συναλλαγές που διενεργούνται με την χρήση των στοιχείων πρόσβασής αυτού. Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια, ούτε θα επιτρέψει να λάβει χώρα καμία ενέργεια, που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε απαράδεκτη ή υπέρμετρη επιβάρυνση της Εφαρμογής Κρατήσεων, και το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να αποτρέψει την επέλευση τέτοιων ενεργειών ή τέτοιας κατάχρησης.

5.3 Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Εφαρμογή Κρατήσεων δεν θα αντιγράφεται ούτε θα διανέμεται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Αεροπορικής Εταιρείας, ούτε θα χρησιμοποιείται ή θα αναπαράγεται με τη βοήθεια τεχνολογίας μηχανής αναζήτησης και άλλους αυτόματους μηχανισμούς «crawling».  Η αποστολή στοιχείων στους πελάτες του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου θα επιτρέπεται εάν απαιτείται αποκλειστικά για επιχειρηματική διεργασία σε συνδυασμό με έγκυρη κράτηση.

5.3.1 Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο συμφωνεί να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, της OlympicAir.com ή της AegeanAir.com και της Εφαρμογής Κρατήσεων (όπως λεπτομερώς ορίζονται στις σχετικές ιστοσελίδες και τροποποιούνται εκάστοτε από την Αεροπορική Εταιρεία).

5.4 Σε περίπτωση που η Αεροπορική Εταιρεία αθετήσει συμβατική της υποχρέωση, η Αεροπορική Εταιρεία θα ευθύνεται μόνο μέχρι την αξία του σχετικού εισιτηρίου.

5.5 Ούτε η Αεροπορική Εταιρεία ούτε οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Αεροπορική Εταιρεία ούτε το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα ευθύνεται για μη εκπλήρωση ή καθυστερημένη εκπλήρωση λόγω ανωτέρως βίας υπό τη μορφή φυσικών καταστροφών, απεργιών ή διενέξεων συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως και πράξεων πολέμου ή τρομοκρατικές ενεργείς. Η Αεροπορική Εταιρεία ή/και τυχόν σχετική Συνεργαζόμενη Αεροπορική Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για αξιώσεις που ενδεχομένως ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό λόγω ακύρωσης πτήσεων, τροποποίησης των πτητικών προγραμμάτων ή «απαγόρευση επιβίβασης».

6. Διάφορα

6.1 Προστασία δεδομένων

Τα προσωπικά και εταιρικά δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της πλατφόρμας θα επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και τις σχετικές με την προστασία δεδομένων γνωμοδοτήσεις της Αεροπορικής Εταιρείας και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της χρήσης της Εφαρμογής Κρατήσεων. Η επεξεργασία αυτή θα συμπεριλαμβάνει την αποστολή των δεδομένων σε άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με την Αεροπορική Εταιρεία ή/και σε άλλους τρίτους, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο και για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης από την Αεροπορική Εταιρεία. Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο συμφωνεί στην αποθήκευση της διεύθυνσης IP του παρόχου Διαδικτυακών υπηρεσιών που χρησιμοποιείται από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο για να επισκεφτεί την OlympicAir.com ή την AegeanAir.com και την Εφαρμογή Κρατήσεων, για τη σχετική χρονική περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.2 Τροποποιήσεις/ προσθήκες στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσεως
 
6.2.1 Η Αεροπορική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσεως και τις εκάστοτε σχετικές με την Εφαρμογή Κρατήσεων διεργασίες που περιγράφονται. Όροι και προϋποθέσεις οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί ή στους οποίους έχει γίνει προσθήκη θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.OlympicAir.com ή της www.AegeanAir.com. Οι τροποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις θα θεωρούνται αποδεκτοί εφόσον το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο συνεχίζει να κάνει κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας αφότου τεθούν σε ισχύ οι νέοι όροι και προϋποθέσεις. Εάν το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο προβάλει κάποια αντίρρηση σε τροποποίηση, δύναται να διακόψει τη χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων σύμφωνα με την Ενότητα 2.5 της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση διακοπής της χρήσης είτε από την Αεροπορική Εταιρεία είτε από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο, το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο μπορεί να προωθήσει τις κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει μέσω τηλεφώνου στο Τμήμα Υποστήριξης Διανομής Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (Travel Agency Distribution Support Dept.) της Olympic ή της Aegean για περαιτέρω επεξεργασία.

6.3 Απαγόρευση μεταβίβασης

Η πρόσβαση χρήστη και τα δικαιώματα που απορρέουν από και συνδέονται με την παρούσα Σύμβαση απαγορεύεται να μεταβιβάζονται σε τρίτους.

6.4 Αυτοτέλεια και προτεραιότητα άλλων συμβάσεων

Εάν επιμέρους διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου παραβιάζουν τις διατάξεις άλλης εν ισχύ συμβάσεως μεταξύ της Αεροπορικής Εταιρείας και του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου, σχετικά με την πώληση εισιτηρίων της Αεροπορικής Εταιρείας ή/και άλλης Συνεργαζόμενης Αεροπορικής Εταιρείας, οι διατάξεις της άλλης εν ισχύ συμβάσεως που αναφέρεται στην πώληση των ίδιων εισιτηρίων θα έχει προτεραιότητα έναντι των παρόντων των όρων και προϋποθέσεων.

6.5 Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία

Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι αποκλειστικά το Ελληνικό (ή σε περιπτώσεις Ταξιδιωτικών Πρακτορείων που εδρεύουν στην Κύπρο, το Κυπριακό δίκαιο), εξαιρείται δε η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών. Οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα Σύμβαση συμφωνούν ότι έδρα επίλυσης των αξιώσεων που γεννώνται από ή σχετικά με την παρούσα Σύμβαση και την Εφαρμογή Κρατήσεων θα επιλύονται αποκλειστικά στην Ελλάδα (Αθήνα).
 
6.6 Χρήση API

Κάποια Ταξιδιωτικά Πρακτορεία μπορεί να επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην Εφαρμογή Κρατήσεων και το περιεχόμενο αυτής μέσω API/XML. Υπάρχουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την υπηρεσία αυτή και ισχύουν και ξεχωριστοί όροι που τίθενται από των πωλητή του λογισμικού της Εφαρμογής Κρατήσεων, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεχθούν πριν δοθεί πρόσβαση στην Εφαρμογή Κρατήσεων.

7. Πνευματικά Δικαιώματα

7.1 Χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων

Η χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων παρέχεται με περιορισμένο δικαίωμα χρήσης για την αποκλειστική χρήση όπως αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση. Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο αναγνωρίζει ότι το λογισμικό, οι εικόνες, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι, οι διεργασίες και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Εφαρμογή Κρατήσεων παραμένουν στην αποκλειστική και μόνη κυριότητα της Αεροπορικής Εταιρείας ή/και των εκάστοτε σχετικών Συνεργαζόμενων Αεροπορικών Εταιρειών. Πλην των προσωπικών δεδομένων, οι σχετικές με των οποίων ενέργειες διέπονται από το ισχύον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο, όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που δημιουργούνται από την Εφαρμογή Κρατήσεων θα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της Αεροπορικής Εταιρείας.

H Αεροπορική Εταιρεία με το παρόν παρέχει περιορισμένο «δικαίωμα χρήσης» της Εφαρμογής Κρατήσεων προς το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο αποκλειστικά με σκοπό να επιτρέψει στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο να ασκήσει τα δικαιώματα του, τα οποία απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, και υπό την προϋπόθεση ότι το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο συμμορφώνεται πάντοτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πλήρως μέσω της παρούσας Σύμβασης.

7.2 Πνευματικά δικαιώματα τρίτων και χρήση αυτών

Η Αεροπορική Εταιρεία και το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο αναγνωρίζουν ότι κάποια προγράμματα, υπηρεσίες και περιεχόμενο μπορεί να προέρχονται από εξωτερικές πηγές και ότι για όλα τα δικαιώματα σχετικά με το λογισμικό και τις υπηρεσίες αυτές επιφυλάσσονται ρητά οι δικαιούχοι αυτών.

8. Επικοινωνία

8.1 Επικοινωνία μέσω e-mail

Η επικοινωνία μέσω e-mail με το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο, αναφορικά με τη χρήση της Εφαρμογής Κρατήσεων από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο, μπορεί να αποστέλλεται από την Olympic ή την Aegean, ανεξαρτήτως της Αεροπορικής Εταιρείας που ήταν η αρχική αποδέκτης, και, εκτός εάν ρητά άλλως ορίζεται, θα εκλαμβάνονται από το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο ως έγκυρη επικοινωνία από τη σχετική Αεροπορική Εταιρεία στην οποία υπεβλήθη η σχετική κράτηση/ ερώτηση.

9. Συμμόρφωση PCI

Ως έμπορος που δέχεται κάρτες πληρωμής ως μέθοδο πληρωμής, η Αεροπορική Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται με το Πρότυπο Ασφαλείας Δεδομένων για τον Τομέα των Καρτών Πληρωμής (Payment Card Industry Data Security Standard – PCI DSS). Βάσει αυτού, η Αεροπορική Εταιρεία πρέπει να αξιολογεί, σε ετήσια βάση, την ασφάλεια του Περιβάλλοντος Δεδομένων των Κατόχων Κάρτας (Cardholder Data Environment) έναντι του PCI DSS. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Πάροχος Υπηρεσιών που αποθηκεύει, επεξεργάζεται ή διαβιβάζει δεδομένα κατόχων κάρτας εκ μέρους της Αεροπορικής Εταιρείας, ή που παρέχει υπηρεσίες στην ή, άλλως, εκ μέρους της Αεροπορικής Εταιρείας, σε περιπτώσεις όπου δύναται να επηρεαστεί η ασφάλεια του Περιβάλλοντος Δεδομένων των Κατόχων Κάρτας της Αεροπορικής Εταιρείας, πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με την τρέχουσα εκδοχή του PCI DSS, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Προτύπων Ασφαλείας του Τομέα Καρτών Πληρωμής (PCI SCC – PCI Security Standards Council, https://www.pcisecuritystandards.org) και ενημερώνεται κατά καιρούς από το Συμβούλιο.

Ως απόδειξη της συμμόρφωσης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πρέπει να προσκομίσει στην Αεροπορική Εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την ισχύουσα εκδοχή του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Attestation of Compliance – AOC) που κατέχει. Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αδυνατεί να προσκομίσει την ισχύουσα εκδοχή του εν λόγω Πιστοποιητικού, ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ υποχρεούται να επιτρέψει σε Εξουσιοδοτημένη Εταιρεία Αξιολόγησης Ασφαλείας (Qualified Security Assessor Company – QSAC) της Αεροπορικής Εταιρείας να αξιολογήσει (ενδεχομένως και μέσω φυσικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
1. το επίπεδο ασφαλείας που καλύπτει τα δεδομένα των κατόχων κάρτας που ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί ή, άλλως, αποθηκεύει, επεξεργάζεται ή διαβιβάζει, εκ μέρους της Αεροπορικής Εταιρείας, ή
2. κάθε άλλη υπηρεσία την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει στην Αεροπορική Εταιρεία, η οποία δύναται να επηρεάσει την ασφάλεια του περιβάλλοντος δεδομένων των κατόχων κάρτας.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ υποχρεούται να δημιουργήσει και να διατηρεί, εγγράφως, ευλόγως λεπτομερή, πλήρη και ακριβή δικαιολογητικά, τα οποία περιέχουν περιγραφή των συστημάτων, διαδικασιών, τμημάτων δικτύου, ελέγχων ασφαλείας και ροών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουν, διαβιβάζουν, αποθηκεύουν, ασφαλίζουν και με οιονδήποτε άλλον τρόπο επεξεργάζονται, τα δεδομένα κατόχων κάρτας, της Αεροπορικής Εταιρείας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα συμμορφώνονται με την πλέον τρέχουσα εκδοχή του PCI DSS. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, κατόπιν έγγραφου αιτήματος της Αεροπορικής Εταιρείας, θα καθιστά τα εν λόγω δικαιολογητικά, αλλά και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή, τη διατήρηση και τον έλεγχο των στοιχείων και διαδικασιών του συστήματος, προσβάσιμα και διαθέσιμα:
A. σε Εξουσιοδοτημένες Εταιρείες Αξιολόγησης Ασφαλείας, εξεταστές (forensic investigators), συμβούλους ή δικηγόρους που απασχολούνται ή διορίζονται από την Αεροπορική Εταιρεία για να διευκολύνουν τον έλεγχο και αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με το PCI DSS, και
B. στο αρμόδιο για τον Έλεγχο ΙΤ Προσωπικό της Αεροπορικής Εταιρείας. Ο [ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] θα διατηρεί τα ανωτέρω δικαιολογητικά για 5 χρόνια κατόπιν της λήξης ή λύσης της παρούσας σύμβασης.